TS. Lê Thị Hải Ngọc

Tiến sĩ, Giám Đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn.

ThS. NCS. Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám Đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

CN. Nguyễn Kiều Ngân

Kế toán trưởng Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

CN. Lò Văn Linh

Cán bộ đào tạo Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn. Cán bộ Tổ Thanh tra giáo dục, Trường Đại học Luật.

ThS. Nguyễn Huyền Ly

Thạc sĩ, giảng viên Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật - Đại học Huế

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Thạc sĩ, giảng viên Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.