ThS. Nguyễn Huyền Ly

Thạc sĩ, giảng viên Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật - Đại học Huế

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Huyền Ly
Học  vị:
Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:
2013 (Việt Nam)
Chức vụ:
Giảng viên
Đơn vị công tác: 
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật – Đại học Huế
Địa chỉ: 16 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
Điện thoại liên hệ: 0989555550
Email: huyenlyprincess@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học khoa học – Đại học Huế
Ngành học: Cử nhân Luật
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2006

Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – Đại học Huế
Năm cấp bằng: 2013

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2009 – nay Khoa Luật – Đại học Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT Tên công trình Năm công bố Tên Nhà xuất bản/Tạp chí
1. Bài báo: Bàn về vân đề giải quyết tranh chấp trong hợp đồng thương mại. 2012 Tạp chí Thông tin pháp lý- Khoa luật – Đại học Huế