TS. Lê Thị Hải Ngọc

Tiến sĩ, Giám Đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn.

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Thị Hải Ngọc
Ngày tháng năm sinh: 30/6/ 1969.
Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa
Học  vị:
Tiến sĩ
Năm, nước nhận học vị:
2017
Chức vụ:
Giám Đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn
Chức danh: Giảng viên chính 
Đơn vị công tác:
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn,thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Đường Võ Văn Kiệt , Phường An Tây, Tp Huế)
Email:  lethihaingocluat@gmail.com
Các hướng nghiên cứu: Pháp luật về chủ thể kinh doanh-thương mại, pháp luật hợp đồng, pháp luật về đầu tư, pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về phá sản…

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học
  • Hệ đào tạo: Chính quy
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Pháp lý Hà Nội
  • Ngành học: Luật Kinh tế
 2. Sau Đại học
  • Thạc sỹ chuyên ngành: Luật Kinh tế
  • Năm cấp bằng: 2002
  • Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nộị
  • Tiến sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế
  • Năm cấp bằng: 2017
  • Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội
 3. Đào tạo chuyên môn ở nước ngoài
  • Cộng hòa Pháp: Trường Đại học PARIS 2
  • Môn học: Luật Kinh tế (Droit d’Économie). Năm: 1998
  • Cộng hòa Pháp: Trường Đại học RENNES 1
  • Môn học: Nhập môn Luật học của Pháp (Introduction au Droit francais). Năm 2012.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Từ tháng 10/1990 – 10/1996: Giảng viên Tổ Pháp lý thuộc Đại học Huế

Từ 19987– 2000: Luật sư thuộc đoàn Luật sư Tỉnh Thừa Thiên Huế; Trưởng Bộ môn Kinh tế – Quốc tế, Khoa Luật, Đại học Khoa học Huế;

Từ tháng 11/1996 đến  8/2009: Giảng viên Khoa Luật, Trưởng Bộ môn Kinh tế – Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Huế;

Từ tháng 9/2009 đến 8/2014: Giảng viên Khoa Luật, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Thực hành pháp luật, Khoa Luật – Đại học Huế;

Từ tháng 9/2014 đến 2/2015: Giảng viên Khoa Luật, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Thực hành pháp luật, Khoa Luật – Đại học Huế;

 Từ tháng 3/2015 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Luật, Giám đốc Trung tâm Tư vấn  pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

IV. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

A.   ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

 1. Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở năm 1998, Thực trạng hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước tại Tỉnh Thừa Thiên.  Xếp loại Tốt.
 2. Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ năm 2006 – 2007, Thực tiễn áp dụng quy chế đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp tại Tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2000 đến 2005.  Xếp loại Tốt
 3. Tham gia Đề tài khoa học cấp Trường năm 2009, Xây dựng nội dung và phương pháp giảng dạy học phần các hợp đồng trong thương mại, Đề tài cấp Trường của Trường Đại học Luật Hà Nội do TS Nguyễn Thị Dung chủ biên;
 4. Chủ nhiệm Đề tài cấp Đại học Huế năm 2015 -2016, Thực trạng và giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Tỉnh Thùa Thiên Huế (từ 2010 đến 2015); 

B.   CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

B1. SÁCH XUẤT BẢN

 1. Sách chuyên khảo Công tác xã hội ở Miền Trung Việt Nam (2006), Đồng tác giả, NXB Thuận Hóa;
 2. Giáo trình  Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông (2005) , Đồng chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội;
 3. Giáo trình  Luật kinh tế, (2004), Chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Huế;
 4. Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam đại cương (2009),  Đồng tác giả, Nhà xuất bản Đại học Huế;
 5. Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam đại cương (2010), Đồng tác giả, Nhà xuất bản Đại học Huế;
 6. Tài liệu học tập, Luật kinh tế (2009), Chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Huế;
 7. Tài liệu học tập, Luật thương mại – Phần 1, (2010), Chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Huế;
 8. Tài liệu học tập, Luật thương mại – Phần 2, (2011), Đồng biên soạn, Nhà xuất bản Đại học Huế
 9. Tài liệu học tập, Luật thương mại – Phần 2 (2013), Chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Huế.
 10. Tập bài giảng, Thực tiễn thi hành Luật doanh nghiêp (2006), Khoa Luật, Đại học Khoa học Huế;
 11. Tập bài giảng, Luật Cạnh tranh (2006), Khoa Luật, Đại học Khoa học Huế;
 12. Tập bài giảng, Luật Đầu tư (2007),  Khoa Luật, Đại học Khoa học Huế;
 13. Tập bài giảng, Luật Phá sản (2008) Khoa Luật, Đại học Khoa học Huế;
 14. Tập bài giảng, Pháp luật Bảo vệ quyền lợi ngời tiêu dùng (2010), Khoa Luật, Đại học Khoa học Huế.

B2. CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

 1. Lê Thị Hải Ngọc (2000), Đổi mới phương pháp giảng dạy, Kỷ yếu Hội thảo của Công đoàn Đại học Huế;
 2. Lê Thị Hải Ngọc (2000), Những điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 1999. Kỷ yếu Hội thảo của Công đoàn Đại học Huế;
 3. Lê Thị Hải Ngọc (2001), Quy chế đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp năm 1999,  Hội nghị cán bộ Khoa học nữ;
 4. Lê Thị Hải Ngọc (2004), Những điểm mới của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, Thông tin Khoa học, Trường Đại học Khoa học Huế, số 13/2004;
 5. Lê Thị Hải Ngọc (2004), Một số nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2003, Thông tin Khoa học, Trường Đại học Khoa học Huế, số 14/2004;
 6. Lê Thị Hải Ngọc (2005) Những điểm mới của Luật phá sản năm 2004, Thông tin Khoa học, Trường Đại học Khoa học Huế;
 7. Lê Thị Hải Ngọc (2005), Những nội dung cơ bản của Luật cạnh tranh năm 2004, Hội nghị cán bộ Khoa học nữ, 2005;
 8. Lê Thị Hải Ngọc (2005),Thủ tục khai sinh doanh nghiệp nhanh, gọn – cơ hội và điều kiện thúc đẩy kinh tế Việt nam phát triển trong quá trình hội nhập (2006), Tác giả, Tạp chí Khoa học – Đại học Huế số 34/2006, Tr83 -tr90;
 9. Lê Thị Hải Ngọc (2005), Bình đẳng giới – một bước quan trọng để tiến tới xoá bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ và thực tiễn về pháp luật về bình đẳng giới ở Việt nam (2007), Tạp chí Khoa học – Đại học Huế số 12/2007,Tr75 – 80;
 10. Lê Thị Hải Ngọc (2007),Bình đẳng giới ở Việt Nam và pháp luật về bình đẳng giới”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cán bộ nữ lần thứ VI, Trường Đại học Khoa học Huế, tháng 6/2007, Tr210 -213;
 11. Lê Thị Hải Ngọc (2007),Những điểm mới về Quy chế Đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2005, Kỷ yếu Khoa học cán bộ nữ lần thứ VI, Trường Đại học Khoa học Huế,Tr 214 -218;
 12. Lê Thị Hải Ngọc (2009),Hoàn thiện pháp luật về cơ quan đăng ký kinh doanh và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động, Tạp chí Khoa học – Đại học Huế số 17/2009,Tr125 -130;
 13. Lê Thị Hải Ngọc (2009), Phương pháp giảng dạy học phần: Một số hợp đồng trong lĩnh vực thương mại.  Thực trạng và Giải pháp, Bài viết trong Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Luật Hà nội, năm 2009;
 14.  Lê Thị Hải Ngọc (2011), Những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Thông tin pháp lý Khoa Luật, Đại học Huế, số 6/2011, Tr18 -22;
 15. Lê Thị Hải Ngọc (2012), Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dung, (2012), Tác giả, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Thông tin pháp lý Khoa Luật, Đại học Huế, Tr158 -160;
 16. Lê Thị Hải Ngọc (2013), Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; (2013), Thông tin pháp lý Khoa Luật, Đại học Huế, số 18/2013,tr11-27;
 17. Lê Thị Hải Ngọc (2014), Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dung sau 3 năm áp dụng trong cuộc sống. Tạp chí Pháp luật và Dân chủ, số tháng 7/ 2014;
 18. Lê thị Hải Ngọc (2014), Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau 3 năm đi vào cuộc sống, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số tháng 7 (268) năm 2014;
 19. Lê Thị Hải Ngọc (2014), Tích cực hỗ trợ pháp lý cho DN tại TT Huế, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề tháng 10 năm 2014
 20. Lê thị Hải Ngọc (2014), “Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức kinh doanh đối với người tiêu dùng trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa theo pháp luật Việt Nam, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học “Hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn hội nhập kinh tế – quốc tế”,  Khoa Luật  –  Đại học Huế tháng 11/ 2014;
 21. Lê Thị Hải Ngọc (2014), Hỗ rợ pháp lý cho DN trong lĩnh vực pháp luật hợp đồng tại TT Huế,  Bài tại Hội nghị tư vấn pháp lý của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế;
 22. Lê Thị Hải Ngọc (2014), Nhu cầu cần có một bộ quy tắc thiết kế, diễn đạt quy phạm thủ tục hành chính, Bài tại Hội nghi của  Bộ Tư pháp tháng 11/2014;
 23. Lê Thị Hải Ngọc (2015),Trung tâm tư vấn và thực hành pháp luật, 5 năm   trình hoạt động, Thông tin Trường ĐH Luật số 22 Tháng 3/2015.
 24. Lê Thị Hải Ngọc (2015), Thông tin hàng hóa mà cá nhân, tổ chức kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng, Tạp chí Pháp luật và phát triển, tháng 3/2015;
 25. Lê Thị Hải Ngọc (2015), Nâng cao hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam NTD, Bài tại Hội nghị Quốc tế  (Viện FES) về  Pháp luật  Bảo vệ  người tiêu dùng, tháng 3/2015;
 26. Lê Thị Hải Ngọc (2015), Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học – Đại học Huế, 2015;

V. Hội thảo, Hội nghị

 1. Hội thảo, Hội nghị quốc tế
  • Hội thảo đào tạo giảng viên giảng dạy Luật chuyên ngành bằng Tiếng Pháp, tại Paris năm 1998;
  • Hội thảo “Pháp luật về bình đẳng giới” do Quốc hội và Cơ quan hợp tác phát triển Thụy sĩ, Cơ quan phát triển Quốc tế Anh, Cơ quan phát triển quốc tế Canada và cơ quan viện trợ Ireland tổ chức tại Huế, tháng 9/2006;
  • Hội thảo quốc tế về “Nâng cao phương pháp giảng dạy về quyền con người” do Tổ chức Trung tâm nhân quyền Na Uy  phối hợp với Khoa Luật Huế ttổ chức tại Huế năm 2013;
  • Hội thảo quốc tế về phương pháp luận nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý, do Agenda Universitaire de la Francophonie tổ chức tại Hà Nội, năm 2013;
  • Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật ” về doanh nghiệp và Đầu tư trong bối cảnh cải cách thể chế thị trường ở Việt nam hiện nay, Konrad Adenauer Stiftung phối hợp với Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức tại Hà Nội năm 2014;
  • Hội thảo “Góp ý xây dựng Luật ban hành quyết định hành chính” của tổ chức USAID tổ chức tại Đà Nẵng, tháng 3/2015.
 2. Hội thảo, Hội nghị trong nước
  • Hội nghị Tuyên truyền và phổ biến pháp luật do UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, Sở tư Pháp chủ trì, 2005 – 2014’
  • Hội nghị, “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm “(2005), do Văn phòng Quốc hội tổ chức tại Huế;
  • Hội thảo về chuyên đề Pháp luật với báo chí phối hợp tham gia với Hội luật gia Tỉnh Thừa Thiê Huế; 2006
  • Hội thảo quốc Gia về “Phòng chống nhiễm HIV” Phối hợp tham gia với Hội luật gia Tỉnh Thùa Thiên Huế, 2006;
  • Hội thảo “Vận động hành lang. Thực tiễn và Pháp luật”, do VACC tổ chức tại Quảng Ninh tháng 12/2007;
  • Hội thảo “Khoa học Pháp lý với Truyền thông” phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư Pháp tổ chức tại Huế; 2014;
  • Hội nghị “Quốc hội với sinh viên Luật” do Văn phòng Quốc hội tổ chức tại Huế, 2014;
  • Hội nghị “Tư vấn pháp luật liên quan đến doanh nghiệp” do UBND Tỉnh Thùa Thiên Huế tổ chức tháng 8/2014;
  • Hội thảo “ Vai trò cỉa đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp” của Ủy ban thường vụ Quóc hội, Viện nghiên cứu lập pháp tổ chức tại Huế, 12/2014;
  • Hội thảo “Nhu cầu  cần có một bộ quy tắc thiết kế, diễn đạt quy phạm thủ tục hành chính”, Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp tổ chức tại Huế, 2014;