ThS. NCS. Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám Đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HUY

Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sĩ

Năm nhận học vị: 2019                                               Nước nhận học vị: Việt Nam

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Đào tạo ngắn hạn

Địa chỉ: Phong Thu, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ: 0919 395 591

Email:  nhathuy.pro@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Ngành học: Luật Dân sự

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2013

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:  Luật Kinh tế                                                    Năm cấp bằng: 2019

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật, Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
11/2013 – 3/2015 Khoa Luật – Đại học Huế Giảng viên
3/2015 – nay Trường đại học Luật – Đại học Huế Giảng viên