ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Thạc sĩ, giảng viên Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Học  vị:
Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị: 
2015
Chức vụ:
Giảng viên
Đơn vị công tác: 
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật – Đại học Huế
Điện thoại liên hệ: 0974866065
Email: vananhnt0904@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Huế
Ngành học: Cử nhân Luật
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2010

Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – Đại học Huế
Năm cấp bằng: 2015

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2010 – nay Khoa Luật – Đại học Huế Giảng viên