Thông báo về việc nhận chứng chỉ kỹ năng tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý của lớp văn bằng 2 Viện Kiểm Sát

Theo kế hoạch, các sinh viên lớp văn bằng 2 Viện kiểm sát sẽ nhận chứng chỉ Kỹ năng Tư vấn và Tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý cùng lúc với thời điểm nhận bằng tốt nghiệp. Vậy Trung tâm Tư vân pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật – Đại học Huế thông báo để các sinh viên được biết.