Thông báo làm Tiểu luận cuối khoá lớp đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” K37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH Số: 06 /TB-TVPL     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2017         THÔNG BÁO (Về việc làm Tiểu luận cuối khóa lớp đào tạo“Kỹ năng tư vấn pháp luật”)   Xem thêm