Thông báo làm Tiểu luận cuối khoá lớp đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” K37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH

Số: 06 /TB-TVPL

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2017

     

 

THÔNG BÁO

(Về việc làm Tiểu luận cuối khóa lớp đào tạo“Kỹ năng tư vấn pháp luật”)

 

Kính gửi: Sinh viên Luật K37

 

 

Hiện nay, khi sinh viên Luật K37 của Trường Đại học Luật – Đại học Huế đã kết thúc chương trình học lớp “Kỹ năng tư vấn pháp luật”. Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật thông báo cách thức tiến hành viết Tiểu luận làm điều kiện cấp chứng chỉ “Kỹ năng tư vấn pháp luật” như sau:

  1. Tên đề tài

Sinh viên chọn 1 trong số các đề tài trong cuốn tài liệu Kỹ năng tư vấn pháp luật để làm tiểu luận cuối khóa học.

  1. Hình thức trình bày

– Soạn thảo trên Microsoft Word, sử dụng chữ Times New Roman cỡ chữ 14, Tiêu đề viết hoa cỡ chữ: 16;

– Họ và Tên Sinh viên, Lớp , địa chỉ Email, số điện thoại ghi phía dưới tiêu đề ở trang đầu;

– Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn;

– Dãn dòng đặt chế độ 1,5 lines;

– Lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề trái  3 cm; lề phải 2,5 cm;

– Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy;

– In trên giấy A4, từ 8 – 15 trang;

– Bìa tiểu luận trình bày tương tự báo cáo Thực tập tốt nghiệp;

– Trích dẫn tài liệu tham khảo theo đúng quy định, ghi ở cuối tiểu luận;

– Số lượng: 01 cuốn.

  1. Thời gian và địa điểm nộp tiểu luận

Thời gian: Sinh viên nộp cho lớp trưởng các lớp và lớp trưởng tập hợp chuyển về cho Trung tâm trước ngày 07/4/2017 (gặp cô Ngân, số điện thoại: 01262626595) tại Trung tâm TVPL – ĐTNH, tầng 1, dãy nhà Thực hành Luật.

Lưu ý: Sinh viên đầu tư thời gian hoàn thành tốt tiểu luận về hình thức và nội dung để làm điều kiện công nhận kết quả và cấp chứng chỉ, tránh photocopy của bạn).                            

Nơi nhận:                                                                 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

– Như trên;

– Lưu VP.                                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                                Th.S. Lê Thị Hải Ngọc