Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia lớp Đào tạo miễn phí “Pháp luật thực tiễn chuyên sâu và tập sự việc tại Công ty Luật hợp danh FDVN”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH

 

Số: 05 /TB – TTTV

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn sinh viên tham gia lớp Đào tạo miễn phí “Pháp luật

thực tiễn chuyên sâu và tập sự việc tại Công ty Luật hợp danh FDVN”

 

Kính gửi: Sinh viên Luật khóa K37

 

 

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-ĐHL về vệc thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn trực thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

Căn cứ Đề án hợp tác giữa Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn và Công ty Luật Hợp danh FDVN.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của trường Đại học Luật – Đại học Huế có cơ hội học hỏi thực tiễn, tập sự và làm việc trực tiếp tại môi trường thực tế; trên cơ sở đề án hợp tác giữa Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn và Công ty Luật Hợp danh FDVN, Trung tâm thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia lớp Đào tạo miễn phí “Pháp luật thực tiễn chuyên sâu và tập sự việc tại Công ty Luật FDVN”. Cụ thể như sau:

  1. Số lượng

Ba mươi (30) sinh viên được tuyển chọn từ khóa K37 trường Đại học Luật – Đại học Huế.

  1. Điều kiện

Sinh viên đã tham gia lớp chuyên đề “Kỹ năng Tư vấn pháp luật” do Trung tâm tổ chức có năng lực, tư duy tốt và thành tích cao trong học tập.

– Sinh viên sẽ được Trung tâm tuyển chọn trực tiếp khi kết thúc khoá đào tạo “Kỹ năng Tư vấn pháp luật”.

Các sinh viên có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo đăng ký trực tiếp hoặc các lớp lập danh sách và gửi về Trung tâm. Trung tâm sẽ tiến hành lựa chọn các bạn có đủ điều kiện để tham gia khóa đào tạo (trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành phỏng vấn).

  1. Thời gian học và tập sự

Hai (02) tháng (dự kiến tháng 5 – 6/2017).

  1. Địa điểm đào tạo

Công ty Luật Hợp danh FDVN – Chi nhánh Huế, 336 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, thành phố Huế.

  1. Nội dung

– Trung tâm và Công ty Luật Hợp danh FDVN sẽ đào tạo, hướng dẫn cho sinh viên phương pháp tư duy và làm việc thực tiễn, kỹ năng thực hiện công việc chuyên sâu về pháp chế doanh nghiệp, hợp đồng, lao động, thuế, tranh tụng…;

– Trong thời gian đào tạo, sinh viên sẽ được tiếp cận các hồ sơ thực tế, được trực tiếp thực hiện các vụ việc, yêu cầu pháp lý của khách hàng. Đội ngũ của FDVN sẽ hướng dẫn, hỗ trợ theo chương trình đạo tạo cụ thể, bài bản.

– Trong thời gian đào tạo sẽ có các buổi chia sẽ kinh nghiệm từ các nhà tuyển dụng về các nội dung như kỹ năng tìm kiếm việc làm, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc và các lưu ý cho các bạn sinh viên mới ra trường.

* Lưu ý

Những sinh viên có năng lực tốt, sau khi được trải qua chương trình đào tạo này sẽ được xác nhận đã trải qua đào tạo thực tế ở Công ty Luật hợp danh FDVN. Những nhân sự chất lượng cao này sẽ là nguồn để giới thiệu cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 (đã ký)

 


ThS. Lê Thị Hải Ngọc