Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên khoá 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TB-TTTVPL                                                           Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 03  năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo lớp “Kỹ năng tư vấn pháp luật”)

 

 

Theo kế hoạch học tập Khóa đào tạo lớp “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên khóa K37 đã được công bố, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo về việc Tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo lớp “Kỹ năng tư vấn pháp luật” như sau:

Thời gian: 8h00, ngày 11 tháng 03 năm 2017 (sáng Thứ bảy).

Địa điểm: Hội trường B, trường Đại học Luật.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, các Giảng viên giảng dạy, Cán bộ trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Sinh viên đã đăng ký lớp học, Đài Phát thành và Truyền hình TRT.

Lưu ý: Các lớp có thời khoá biểu học trong ngày 11/3/2017 sẽ tiến hành học ngay sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc.

Nơi nhận:                                                                                 

Hiệu trưởng (để b/c);

– Các Khoa, Phòng TC-HC, Đào tạo, CTSV (để phối hợp);

Trung tâm TVPL&ĐTNH (để triển khai thực hiện);

Các học viên đăng ký lớp học;

– Lưu VT, Trung tâm TVPL&ĐTNH.

                                                                                                     GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM                                                                                                        

                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                           Th.S. Lê Thị Hải Ngọc