Về việc gia hạn nộp học phí và chi phí địa phương lớp nghiệp vụ Luật sư của Học viên tư pháp tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH

Số: …/TB-TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 02  năm 2016

 

 THÔNG BÁO

Về việc gia hạn nộp học phí và chi phí địa phương lớp nghiệp vụ Luật sư của Học viên tư pháp tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

       Kính gửi: Quý học viên đăng ký học Lớp Luật sư tại Trường Đại học Luật

Theo thông báo Số: 01/TB-TTTVPL&ĐTNH ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc trường Đại học Luật – Đại học Huế về việc làm thủ tục và nộp học phí đợt 1 theo yêu cầu của Học viện tư pháp đã kết thúc vào ngày 20 tháng 01 năm 2016.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nguyện vọng của một số anh chị học viên chưa sắp xếp được thời gian để thực hiện nghĩa vụ trên, nay Trung tâm thông báo về việc gia hạn làm thủ tục và nộp học phí, chi phí địa phương đợt 1 lớp nghiệp vụ luật sư đến hết ngày 15 tháng 03 năm 2016. Trong thời gian này, Trung tâm tiếp tục thu học phí và hướng dẫn các thủ tục cho các cá nhân, đơn vị vào các ngày làm việc hành chính trong tuần.

Tổng cộng số tiền học viên phải nộp đợt 1: 10.682.500 đồng (Mười triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn năm trăm đồng), bao gồm: học phí và chi phí địa phương đợt 1. Học viên nộp học phí đúng hạn để đảm bảo kế hoạch mở lớp của Học viện.

Học viên đến nộp học phí trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm, Nhà Thực hành Luật, Tầng 1, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế vào các ngày hành chính trong tuần hoặc chuyển khoản qua tài khoản Cô Nguyễn Thị Vân Anh; Số tài khoản: 711A46528226 tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Huế.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

– Như Kính gửi

– Hiệu trưởng, Ban điều hành (để báo cáo)                                                                     (Đã ký)

– Lưu: TTTVPL                           

                                                                                                                                  Th.S. Lê Thị Hải Ngọc