THÔNG BÁO : Về việc thu học phí Khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân” tại tỉnh Đăk Nông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRUNG TÂM TVPL-ĐTNH

Số: 13/TB – TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc thu học phí Khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức

pháp luật cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân” tại tỉnh Đăk Nông)

 

Căn cứ vào Hợp đồng số 24/2017/HĐĐT/ĐHL-SGDĐT ngày 24 tháng 04 năm 2017 giữa Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông. Theo đó, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo nộp học phí của Học viên khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân” tại tỉnh Đăk Nông như sau:

  1. Học phí: 3.500.000 (Ba triệu năm trăm ngàn đồng/học viên) bao gồm tiền học, tiền đi lại của giáo viên, tiền tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ.
  2. Thời gian nộp học phí: Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 22/7/2017.
  3. Cách thức nộp học phí

3.1. Nộp trực tiếp

Các Học viên nộp tại cô Bùi Thị Yến Ly, cán bộ Phụ trách lớp, Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, số điện thoại: 0935550105.

3.2. Nộp qua tài khoản của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

– Tên tài khoản: Trung tâm Tư vấn pháp luật – Đào tạo ngắn hạn.

– Số tài khoản: 408704061268888, tại Ngân hàng VIB – chi nhánh Huế.

*Lưu ý:

– Tất cả Học viên nộp 01 Chứng minh nhân dân photo (không cần chứng thực) bỏ vào một bì thư, bên ngoài ghi: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán. Lớp trưởng thu hồ sơ của lớp nộp về cho cô Bùi thị Yến Ly, cán bộ Phụ trách lớp, chậm nhất vào ngày 22/7/2017.

– Sau thời gian trên, các Học viên không đóng học phí và nộp các giấy tờ đúng thời hạn thì các Học viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi quyền lợi liên quan.

 

Nơi nhận:                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Sở GD&ĐT tỉnh ĐăkNông (để phối hợp);

– Trung tâm TVPL&ĐTNH (để triển khai thực hiện);

– Các học viên tham gia khoá học (để biết thông tin);                             (đã ký)

– Lưu VT, Trung tâm TVPL&ĐTNH.

– Đăng website Trung tâm TVPL&ĐTNH.

                                                                                                                               Th.S. Lê Thị Hải Ngọc