Thông báo Về việc hỗ trợ học phí Khóa đào tạo Kỹ năng Tư vấn pháp luật cho sinh viên K36

KHOA LUẬT
TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH
Số: 15/TB – TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huế, ngày 28  tháng  9  năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: “Hỗ trợ học phí  khóa đào tạo Kỹ năng Tư vấn pháp luật cho Sinh viên K36)

 Kính gửi:   

  • Ban Giám hiệu
  • Toàn thể Sinh viên Khóa 36.

Căn cứ thông báo số 135/TB-ĐHL ngày 23 tháng  9  năm 2015 của Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật Huế về việc “Mở lớp đào tạo “Kỹ năng Tư vấn pháp luật” cho Sinh viên  Khóa 36” và thông báo số 14/TB – TT ĐTNH  ngày 24 tháng 9  năm  2015 của Giám đốc Trung Tâm TVPL và ĐTNH về “Kế hoạch học tập lớp  Kỹ năng tư vấn pháp luật”; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả Sinh viên K36 tham gia khóa đào tạo Kỹ năng Tư vấn pháp luật; được sự thống nhất hỗ trợ của Trường Đại học Luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo nội dung chương trình, mức học phí và chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên K36 như sau:

1. HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN THU HỌC PHÍ

1.1. Học phí nộp

* 200.000 đồng/01 sinh viên/01 kỹ năng

* Lệ phí tài liệu học tập: 50.000 đồng.

* Đối tượng sinh viên: giảm 50% học phí  Áp dụng theo danh sách của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Huế (theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015” và Hướng dẫn số 636/HD-ĐHH ngày 07/7/2014 của Giám đốc Đại học Huế về “Thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên trong các trường  đại học thành viên và đơn vị thuộc Đại học Huế”).

1.2 Thời gian thu học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/10/2015 (đối với sinh viên ngành Luật Kinh tế (học đợt 1) và đến hết ngày 10/10/2015 đối với sinh viên ngành Luật học (học đợt 2)).

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 01 KỸ NĂNG: Kỹ năng Tư vấn pháp luật (chuyên đề theo khung Chương trình đào tạo).

3. KHAI GIẢNG VÀ LỊCH HỌC

3.1 Khai giảng: 07h30 ngày 04 tháng 10 năm 2015 (Sáng Chủ nhật).

3.2 Lịch học

  • Đợt 1: từ 4/10 đến 20/10/2015.
  • Đợt 2: Từ ngày 23/10 đến 15/11/2015

Lịch học cụ thể được niêm yết tại Văn phòng Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật Huế và Web Trường, mục: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn – Tin tức Trung tâm.

 4. ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

4.1. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn (Tầng 1, Nhà Thực hành Luật).

4.2.  Điện thoại liên hệThầy Thành: 0915.456.222.

4.3.  Học phí nộp: Cô Ngân: 0126.2626.595

*Lưu ý:

  • Ngày khai giảng, Sinh viên K36 Luật Kinh tế (học đợt 1) đến trước 15 phút để ổn định công tác tổ chức. Sau khi khai giảng xong, học theo lịch học. 
  • Tất cả Sinh viên nộp 01 Chứng minh nhân dân photo, 01 thẻ  sinh viên photo (không cần chứng thực). Các giấy tờ trên bỏ vào một bì thư, bên ngoài ghi: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Lớp trưởng thu hồ sơ của lớp nộp về cho Trung tâm chậm nhất vào ngày 30/10/2015.

Căn cứ thông báo số 135/TB-ĐHL ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật Huế về việc “Mở lớp đào tạo “Kỹ năng Tư vấn pháp luật” cho Sinh viên Khóa 36” và thông báo số 14/TB – TT ĐTNH ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Trung Tâm TVPL và ĐTNH về “Kế hoạch học tập lớp Kỹ năng tư vấn pháp luật”; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả Sinh viên K36 tham gia khóa đào tạo Kỹ năng Tư vấn pháp luật; được sự thống nhất hỗ trợ của Trường Đại học Luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo nội dung chương trình, mức học phí và chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên K36 như sau:

1. HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN THU HỌC PHÍ

1.1. Học phí nộp

* 200.000 đồng/01 sinh viên/01 kỹ năng

* Lệ phí tài liệu học tập: 50.000 đồng.

* Đối tượng sinh viên: giảm 50% học phí Áp dụng theo danh sách của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Huế (theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015” và Hướng dẫn số 636/HD-ĐHH ngày 07/7/2014 của Giám đốc Đại học Huế về “Thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học thành viên và đơn vị thuộc Đại học Huế”).

1.2 Thời gian thu học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/10/2015 (đối với sinh viên ngành Luật Kinh tế (học đợt 1) và đến hết ngày 10/10/2015 đối với sinh viên ngành Luật học (học đợt 2)).

2.CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 01 KỸ NĂNG: Kỹ năng Tư vấn pháp luật (chuyên đề theo khung Chương trình đào tạo).

3. KHAI GIẢNG VÀ LỊCH HỌC

3.1 Khai giảng: 07h30 ngày 04 tháng 10 năm 2015 (Sáng Chủ nhật).

3.2 Lịch học

– Đợt 1: từ 4/10 đến 20/10/2015.

– Đợt 2: Từ ngày 23/10 đến 15/11/2015

Lịch học cụ thể được niêm yết tại Văn phòng Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật Huế và Web Trường, mục: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn – Tin tức Trung tâm.

4. ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

4.1. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn (Tầng 1, Nhà Thực hành Luật).

4.2. Điện thoại liên hệ: Thầy Thành: 0915.456.222.

4.3. Học phí nộp: Cô Ngân: 0126.2626.595

*Lưu ý:

– Ngày khai giảng, Sinh viên K36 Luật Kinh tế (học đợt 1) đến trước 15 phút để ổn định công tác tổ chức. Sau khi khai giảng xong, học theo lịch học.

– Tất cả Sinh viên nộp 01 Chứng minh nhân dân photo, 01 thẻ sinh viên photo (không cần chứng thực). Các giấy tờ trên bỏ vào một bì thư, bên ngoài ghi: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Lớp trưởng thu hồ sơ của lớp nộp về cho Trung tâm chậm nhất vào ngày 30/10/2015.

Nơi nhận
Như trên;
Đưa Trang Web.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(đã ký)

Lê Thị Hải Ngọc