Thông báo: mở lớp đào tạo Luật sư của Bộ Tư pháp tại tỉnh Nghệ An

KHOA LUẬT
TTTV và THPL
Số: 06/TB-TTTV &THPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

 V/v mở lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư của Bộ Tư pháp tại tỉnh Nghệ An

 

Kính gửi: 

 • Cán bộ, giảng viên Khoa Luật
 •  Học viên và sinh viên Khoa Luật
 •  Các cá nhân quan tâm đến lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư.

Học viện Tư pháp liên kết với Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An mở lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại tỉnh Nghệ An như sau:

 • Đối tượng đào tạo: Người đã tốt nghiệp cử nhân (bao gồm tất cả các loại hình đào tạo).
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
 • Địa điểm học: Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • Thời gian nhập học: Dự kiến nhập học Qúy IV năm 2012.
 • Thời gian học: 06 tháng (học tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và cả ngày Chủ nhật).
 • Hồ sơ tuyển sinh: Thí sinh mua hồ sơ và nộp tại Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An.
 • Học phí: 7.200.000 đồng/học viên/khóa học (không bao gồm chi phí phát sinh mở lớp tại địa phương).
 • Địa chỉ liên hệ: Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An.
 • Địa chỉ: Tầng 3, số nhà 154, đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • Điện thoại liện hệ: 0383.566.991 hoặc 0943.184.284 gặp anh Tuấn Anh.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

ThS. Lê Thị Hải Ngọc