V/v Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Chủ tịch xã với pháp luật” do Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

KHOA LUẬT
Trung Tâm tư vấn và THPL
Số: 06/TB -TTTVPL Huế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huế, ngày 29 tháng 5 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch tổ chức cuộc thi  “Chủ tịch xã với pháp luật” do Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức

 Kính gửi:

  • Các Tư vấn viên và Cộng tác viên của Trung tâm tư vấn và Thực hành pháp Luật
  • Giáo viên và sinh viên Khoa Luật

Theo kế hoạch về công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012. Sở tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hoạt động tuyên truyền pháp luật tại một số Huyện, Thị xã và Thành phố Huế. vào tháng 6, và tháng 7 năm 2012.

Để nâng cao kiến thức thực tiễn về pháp luật của đội ngũ Tư vấn viên, cộng tác viên cũng như giáo viên và sinh viên Khoa Luật; Trung tâm tư vấn và TH pháp luật phối hợp với Sở tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012 như sau:

  • Nội dung tuyên truyền pháp luật: thông qua cuộc thi “Chủ tịch xã với pháp luật”.
  • Thời gian tổ chức: tháng 6, tháng 7.
  • Địa điểm tổ chức: tại một số Huyện, Thị xã và Thành phố Huế.

Lịch cụ thể như sau:

ĐƠT 1:

Huyện Hương Thủy: ngày 5 tháng 6
Thời gian: từ 7h30, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Thủy

Huyện Hương Trà: ngày 6 tháng 6
Thời gian: từ 7h30, tại Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà

ĐỢT 2:

Huyện A Lưới: ngày 12 tháng 6
Huyện Phú Lộc: ngày 20 tháng 6

ĐỢT 3

Tại thành phố Huế, tổ chức vào tháng 7
(Địa điểm cụ thể tổ chức cuộc thi Đợt 2 và Đợt 3 sẽ thông báo cụ thể sau).

Trung Tâm Tư vấn và Thực hành Pháp Luật rất mong các Tư vấn viên, Cộng tác viên của Trung Tâm; Các giáo viên và sinh viên Khoa Luật sắp xếp thời gian để tham dự cuộc thi tuyên truyền pháp Luật bổ ích và thiết thực này.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu Trung tâm.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký
Ths. Lê Thị Hải Ngọc