Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia lớp Đào tạo miễn phí “Pháp luật thực tiễn chuyên sâu và tập sự việc tại Công ty Luật hợp danh FDVN”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH   Số: 05 /TB – TTTV       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn sinh viên tham gia lớp Xem thêm


Thông báo làm Tiểu luận cuối khoá lớp đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” K37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH Số: 06 /TB-TVPL     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2017         THÔNG BÁO (Về việc làm Tiểu luận cuối khóa lớp đào tạo“Kỹ năng tư vấn pháp luật”)   Xem thêm


Thời khoá biểu khoá đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên Khoá 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THỜI KHOÁ BIỂU LỚP “KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT” DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 37 NĂM HỌC 2016-2017   CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VIÊN CHỨC VỤ NHÓM THỨ NGÀY PHÒNG Kỹ Xem thêm


Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên khoá 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 04/TB-TTTVPL                                                     Xem thêm