Thông báo: Về kết quả làm việc của Ban Giám Đốc Trung Tâm với Ban Pháp chế Đại học Huế về “Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ, Viên chức và Sinh viên của Đại học Huế

KHOA LUẬT
Trung Tâm tư vấn và THPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

(Về kết quả làm việc của Ban Giám Đốc Trung Tâm với Ban Pháp chế Đại học Huế về  “Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ, Viên chức và Sinh viên của Đại học Huế”)

 Kính gửi:

  • Các Tư vấn viên, Cộng tác viên của Trung Tâm
  • Cán bộ, giảng viên Khoa Luật
  • Sinh viên Khoa Luật

Theo kế hoạch triển khai có hiệu quả hoạt động của Trung tâm, ngày 23 tháng 10 năm 2012 Ban Giám đốc Trung tâm đã có buổi làm việc với Ban Pháp Chế Đại học Huế.

Tại buổi làm việc, Ban Giám đốc Trung tâm đã trao đổi về chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm; Kế hoạch hoạt động của Trung Tâm; Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Trên cơ sở của buổi làm việc, đã thống nhất trao đổi một số nội dung về  công tác thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, sinh viên trong Đại học Huế.

* Cụ thể:

1. Đối với Cán bộ, viên chức của Đại học Huế: Trung tâm phối hợp với Ban Pháp Chế lập kế hoạch tuyên truyền pháp luật hàng năm.

Kế hoạch của Quý IV/2012 được triển khai như sau:

Tuyên truyền pháp luật Đợt 1:
Thời gian:  Tháng 11
Văn bản:
1. Luật phổ biến, tuyên truyền pháp luật.
2. Luật Giáo dục Đại học.

Tuyên truyền pháp luật Đợt 2:
Thời gian:  Tháng 12
Văn bản:
1. Luật Khiếu nại
2. Luật Tố cáo.

Trung Tâm phối hợp với Khoa Luật mời những Tư vấn viên, Giảng viên có kinh nghiệm tham gia đợt tuyên truyền này.

2. Đối với Sinh viên của Đại học Huế: Trung tâm phối hợp với Ban Pháp Chế, Phòng quản lý sinh viên lập kế hoạch tuyên truyền pháp luật hàng năm về “Tuần sinh hoạt công dân”, “Ngày pháp luật” cho sinh viên.

Thời gian: Từ tháng 1/2013

3. Có kế hoạch tuyên truyền về Phòng, Chống tham nhũng cho học sinh, sinh viên theo Đề án của Nhà nước.

Cụ thể, sẽ đưa báo cáo chuyên đề “Pháp luật phòng, chống tham nhũng” vào chương trình học của học sinh, sinh viên Đại học Huế theo 2 chuyên ngành: Khối không chuyên (5 tiết); Khối chuyên ngành: 15 tiết.

Kế hoạch này Trung Tâm phối hợp với Khoa Luật thực hiện khi có văn bản chính thức của Đại Học Huế.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp trên cơ sở phối kết hợp hoạt động tuyên truyền pháp luật của Ban giám đốc Trung Tâm và Ban pháp chế Đại học Huế nhằm phát huy tiềm năng của một Trung Tâm Tư vấn và Pháp luật đầu tiên của các trường Đại học Khu vực Miền Trung Tây nguyên.

Trân trọng thông báo.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký
Ths. Lê Thị Hải Ngọc