Thông báo: Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Thực hành pháp luật

KHOA LUẬT
Trung Tâm tư vấn và THPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH PHÁP LUẬT

 Kính gửi:   

 • Cán bộ, giảng viên Khoa Luật
 • Các Tư vấn viên và Cộng tác viên của Trung Tâm
 • Sinh viên Khoa Luật

Trên cơ sở buổi làm việc của Trung Tâm với Ban Chủ nhiệm Khoa và các Phòng, Ban chức năng của Khoa Luật; Trên cơ sở bản “dự kiến kế hoạch hoạt động của Trung Tâm” đã được Ban chủ nhiệm Khoa phê duyệt;

Nhằm  đảm bảo hiệu quả hoạt động của Trung Tâm, phát huy tiềm năng là một đơn vị có chức năng hoạt động Tư vấn và Thực hành pháp luật trong Đại học Huế và cũng là một Trung Tâm Tư vấn và Thực hành pháp luật đầu tiên của các trường Đại học ở khu vực miền Trung Tây nguyên; Ban Giám đốc Trung Tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động trước mắt và lâu dài.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch này, đòi hỏi có sự nắm bắt thông tin và sự hỗ trợ của cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Luật; của các Tư vấn viên, Cộng tác viên Trung Tâm; sự phối hợp hoạt động của Ban Pháp chế Đại học Huế, Sở Tư Pháp và một số văn phòng Luật sư, cơ quan Tư pháp tại địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với mục đích chung là phát triển khoa Luật, trong đó có Trung Tâm Tư vấn và THPL – một bộ phận  của Khoa Luật; Trung Tâm  gửi thông báo về ” Kế hoạch hoạt động của Trung Tâm”  để tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, Tư vấn viên và Cộng tác viên nắm bắt thông tin và hỗ trợ hoạt động của Trung Tâm trong thời gian tới.

I. Kế hoạch hoạt động trong tháng 10/2012.

 1. Ổn định chỗ làm việc mới: Văn phòng làm việc của Trung Tâm chuyển về khu nhà ở cổng trường, thuận lợi hơn cho việc hoạt động tư vấn và quan hệ với khách hàng, đối tác.

 2. Cơ cấu tổ chức lại nhân sự Ban Giám Đốc: Để đảm bảo điều hành có hiệu quả hoạt động của Trung Tâm. Cụ thể công việc:

 • Ổn định cơ cấu tổ chức: Ban Giám Đốc dự kiến nhân sự và trao đổi với BCN Khoa để tiến hành mọi thủ tục cần thiết.
 • Phân công nhiệm vụ phụ trách cụ thể trong Ban Giám đốc về các nhiệm vụ của Trung Tâm. (Giám đốc phụ trách việc gì? Phó Giám đốc ai phụ trách mảng nào? Lịch trực điều hành của Ban Giám Đốc trong 1 tháng, mỗi người phụ trách 10 ngày, nếu có công việc đi công tác đột xuát phải thông báo, đảm bảo Trung Tâm hoạt động thường xuyên, mọi hoạt động ổn định và đi vào nề nếp.

Kế hoạch cụ thể (khi đã ổn định cơ cấu tổ chức) sẽ đưa thông tin lên trang Web Khoa để thông báo cho cán bộ, viên chức, sinh viên biết.

 3. Kế hoạch hoạt động thường xuyên của Trung Tâm.

A. Công tác Tư vấn pháp luật tại chỗ gồm:.

 • Lập lịch điều hành công việc trong tháng của Ban Giám đốc.
 • Chế độ trực của Tư vấn viên (Theo tuần, Trung Tâm có kế hoạch + Danh sách cụ thể kèm theo + Thông báo kế hoạch cụ thể cho các Tư vấn viên nắm được các thông tin).
 • Lịch trực của cán bộ, giảng viên tập sự (Khoa phối hợp và ra thông báo về các Bộ môn lập danh sách cán bộ, viên chức tập sự gửi về cho Trung Tâm để có kế hoạch sắp lịch trực; xem đây là một trong những tiêu chí xét hết tập sự. Cán bộ phải có mặt thường xuyên theo kế hoạch được phân công, làm các công việc trực hành ngày: tiếp nhận văn bản, thông tin liên quan đến Trung Tâm, báo cho Tư vấn viên phụ trách trong tuần các vụ việc tiếp nhận để Tư vấn viên giải quyết; những việc khó ngoài lĩnh vực chuyên môn của Tư vấn viên, báo cho Ban Giám Đốc giải quyết).

B. Công tác Thực hành pháp luật

Lập kế hoạch gửi Khoa Trưởng để Khoa có kế hoạch làm việc với Đại học Huế, Ban Pháp chế về hoạt động tuyên truyền pháp luật thường xuyên hàng năm cho cán bộ, viên chức và sinh viên của Đại học Huế (Làm việc sớm để Đại học Huế ra quyết định giao nhiệm vụ cho Trung Tâm và có thể triển khai công việc ngay từ tháng 1/2013). Công việc gồm 2 mảng:

Thứ nhất: Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, viên chức: Trung Tâm thực hiện + phối hợp với Ban Pháp chế đại Học Huế.
Thứ hai: Tham gia vào “Tuần sinh hoạt công dân”, phần về Pháp luật: Trung Tâm phối hợp với văn phòng CLE thực hiện.
*Công việc cụ thể Trung Tâm phải làm:

 • Lập báo cáo về nhân sự gửi Đại học Huế: đội ngũ Tư vấn viên, Cộng tác viên trong các lĩnh vực pháp luật của Trung Tâm (đảm bảo đủ khả năng phụ trách công việc).
 •  Lên kế hoạch tổ chức hoạt động “tuần sinh hoạt công dân” cho các trường và Khoa thành viên trong Đại học Huế.Cụ thể:  Phối hợp văn phòng CLE nắm danh sách nhân sự, chương trình hoạt động, phương thức hoạt động để  lập tờ trình lên Đại Học Huế.
  •  Đại học Huế đồng ý,  sẽ có công văn về các trường.
  • Sau đó, Trung Tâm sẽ phối hợp với các trường thành viên lên kế hoạch và thời gian tổ chức, đảm bảo không bị trùng lịch, có hiệu quả.

II. Những công viêc sẽ triển khai trong năm 2013 và thời gian tiếp theo.

 1. Tiến hành triển khai kế hoạch đã làm việc với Đại học Huế (nếu được sự chấp thuận của Đại học Huế): Lên kế hoạch cụ thể về nhân sự, văn bản Luật cần tuyên truyền, nội dung cụ thể sinh hoạt cho tuần sinh hoạt công dân, thời gian cụ thể từng nội dung.
 2. Lập kế hoạch gửi Khoa Trưởng để Khoa và Trung Tâm có kế hoạch làm việc với Sở Tư pháp. Gồm 2 nội dung:
  –  Phối hợp với Sở Tư Pháp thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế;
  –  Phối hợp với Trung Tâm trợ giúp pháp lý Tỉnh để trợ giúp pháp lý cho nhân dân.
 3. Lập kế hoạch kêu gọi các nguồn tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cho hoạt động tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Trung Tâm (Xây dựng + liên hệ với các đối tác trong và ngoài nước để xây dựng dự án).
 4. Trung Tâm xây dựng kế hoạch hoạt động gắn với hoạt động của Khoa. Cụ thể:
  • Đối với hoạt động tư vấn pháp lý miễn phí cho một số đối tượng và hoạt động thực hành pháp luật: Phối hợp và hỗ trợ cho văn phòng CLE.
  • Đối với hoạt động của Câu lạc Bộ Luật Gia: Trung Tâm có kế hoạch tham gia định hướng sinh hoạt hàng tháng, hàng quý hoặc theo đợt về các chủ đề, nội dung thiết thực: Trung Tâm  phối hợp với Hội Luật gia Tỉnh +  Văn phòng Luật sư + Tòa án + Viện kiểm sát +  CLB tiến hành.
  • Trung Tâm có kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật và thực hành pháp luật hàng năm cho cán bộ, viên chức và sinh viên của Khoa Luật (ngoài kế hoạch của Đại học Huế).
 5. Trung Tâm tiến hành tổ chức hội thảo pháp luật. (Ban Giám đốc lên kế hoạch cụ thể: Chủ đề, nội dung, thời gian, khách mời): Trung Tâm phối hợp với Khoa tổ chức.
 6. Trung Tâm đề xuất và lập kế hoạch “bồi dưỡng kiến thức pháp luật” theo các chuyên đề. Đây là việc lâu dài và có nguồn thu: Trung Tâm phối hợp Khoa Luật tổ chức.
  Trước mắt, lên kế hoạch nắm nhu cầu của đối tác:
 • Bộ môn Giáo dục chính trị trường Đại học Sư phạm:  Ban Giám đốc làm việc trực tiếp với Bộ môn, nếu được sẽ lập kế hoạch cụ thể để Khoa và Trung Tâm làm việc với Ban Giám hiệu trường Sư phạm, đưa chuyên đề này như là môn học thực hành Luật của Sinh viên Bộ môn Giáo dục chính trị.
 • Liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo: Trung Tâm phối hợp với Khoa tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật hàng năm cho các giáo viên giảng dạy môn học “Giáo dục công dân” các cấp. Đây là một nhu cầu cần thiết trong lĩnh vực giảng dạy pháp luật ở các trường cấp 2, cấp 3.
  Trên đây là “Kế hoạch hoạt động của Trung Tâm”. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp và sự ủng hộ của cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Luật, các Tư vấn viên và Cộng tác viên của Trung Tâm để kế hoạch của Trung Tâm sớm được triển khai và tổ chức hoạt động có hiệu quả.

Xin trân trọng thông báo.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

(đã ký)

Ths. Lê Thị Hải Ngọc