Thông báo về việc Tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động “Phát hành sách Pháp luật phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy tại Khoa Luật – Đại học Huế

KHOA LUẬT
TTTV và THPL
Số: 09/TB-TTTV&THPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Huế, ngày 31 tháng 08  năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v Tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động “Phát hành sách Pháp luật phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy tại  Khoa Luật – Đại học Huế”

Kính gửi: 

  • Cán bộ, Giảng viên Khoa Luật Đại học Huế
  • Các lớp Khóa 34, 35, 36, 37.
  • Giáo viên Cố vấn lớp Khóa 34, 35, 36, 37.

Trên cơ sở kế hoạch làm việc với Ban Chủ Nhiệm Khoa Luật, nhằm triển khai có hiệu quả “Kế hoạch hoạt động Tuyên truyền pháp luật Quý III, Quý IV năm 2013”, Trung tâm Tư vấn và Thực hành pháp luật thực hiện chương trình: “Liên kết phát hành sách pháp luật phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và Học tập của Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên tại Khoa Luật – Đại học Huế” trên cơ sở liên kết với Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên. Để cho việc hoạt động liên kết phát hành sách được thuận lợi, Trung tâm Tư vấn và Thực hành pháp luật thông báo kế hoạch và mức giá bán sách pháp luật cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên các lớp đang học tập tại Khoa Luật Đại học Huế

  • Nếu mua sách theo tập thể lớp sẽ được giảm giá 15% so với giá bìa. Theo đó, Lớp trưởng là đầu mối cung cấp số lượng sách theo yêu cầu nộp về cho Trung tâm, sau đó Trung tâm liên hệ và cung cấp sách theo số lượng yêu cầu. Tiền mua sách sẽ được thanh toán ngay sau khi giao sách. Thời gian giao sách là 5 ngày kể từ ngày nhận được số lượng yêu cầu.
  • Nếu sinh viên mua đơn lẻ tại địa điểm trưng bày sách của Trung tâm thì được giảm giá 10%.

2. Đối với Cán bộ, Giảng viên Khoa Luật
Trung tâm sẽ tiến hành liên hệ đặt mua các loại sách chuyên khảo do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành. Mức giảm giá là 10%.
Mục đích của chương trình là hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm giúp Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên nắm được thông tin và tiếp cận nhanh nhất các loại sách liên quan đến lĩnh vực pháp luật với mức giá ưu đãi nhất. Nhận được Thông báo này, kính đề nghị các đơn vị triển khai nội dung Thông báo này tới các Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên để biết thông tin và liên hệ (Mọi thông tin, liên hệ trực tiếp với Thầy Viên Thế Giang: Số ĐT: 0949. 7355.66)

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị và sự quan tâm của Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên Khoa Luật Huế.
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
-Như Kính gửi
-BCN Khoa (Để b/c)
-Lưu VP

 P.GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

( Đã ký)

GVC.THS Lê Thị Hải Ngọc